Wypożyczalnia

 

Wypożyczalnia Fundacji
Rudek dla Życia

seniorzy
dłonie
logotypy UE

Zakończenie projektu: „Rozszerzenie działalności Fundacji Rudek dla Życia o wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”

Informujemy Państwa, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacja w.w. projektu dobiegła końca z dniem 31.12.2022 r. Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r. i skierowany był do mieszkańców Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego. Uczestnikami projektu były osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, wymagające opieki na co dzień, dla których wypożyczany był sprzęt oraz ich opiekunowie biorący udział w szkoleniach z zakresu opieki, pielęgnacji, i rehabilitacji nad osobą zależną. Poprzez możliwość darmowego wypożyczenia sprzętu w wypożyczalni zwiększony został dostęp do usług zdrowotnych. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Projekt RPPK.08.03.00-18-0018/19

W okresie realizacji Projektu udział wzięło 512 uczestników, w tym 392 osoby wypożyczające sprzęt rehabilitacyjny oraz 120 osób biorących udział w szkoleniu, łącznie wypożyczono 1207 szt. sprzętu.
Jednocześnie informujemy, iż w ramach zachowania trwałości miejsc świadczenia usług po okresie realizacji Projektu, jesteśmy gotowi do świadczenia usług. Wypożyczenia będą kontynuowane przez co najmniej okres odpowiadający jego realizacji, o zakresie i jakości usług zbliżonych do dotychczas prowadzonych w w.w. projekcie.

W ramach zachowania trwałości Projektu oferujemy 200 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, tzn. bezpłatny transport, montaż i instruktaż obsługi wypożyczonego sprzętu w miejscu zamieszkania, wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.

Osoby, które mogą zostać objęte wsparciem to osoby mieszkające w rozumieniu KC na terenie województwa podkarpackiego z obszaru powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, posiadające status osoby niesamodzielnej rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy na podstawie pisemnej umowy z wypożyczalnią. W przypadku gdy osoba ze względu na stan zdrowia nie może osobiście stawić się w celu podpisania umowy oraz odbioru sprzętu, wówczas należy upoważnić inną osobę, która dokona tych czynności w jej imieniu. W przypadku, gdy osoba za względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie złożyć podpisu pod upoważnieniem, wówczas należy złożyć tuszowy odcisk palca, a obok wypisać imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Realizator projektu:
Fundacja Rudek dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

KOORDYNATOR PROJEKTU
Martyna Rudek-Idzik

Biuro projektu:
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego
ul. Rejtana 32
35-310 Rzeszów